1- Đây chính là Islam

Người thuyết trình :

Kiểm thảo:

Các tác phẩm khoa học:

Giới thiệu chung

Phần một Video bằng tiếng Amharic với chủ đề: Đây là Islam, người thuyết trình giới thiệu về vài điểm nổi bật của Islam một tôn giáo chính thống được thiên khải từ Đấng Chủ Tể của toàn vũ trụ và muôn loài.

Thông tin phản hồi