2- Đây là Islam

Người thuyết trình :

Kiểm thảo:

Giới thiệu chung

Phần hai Video bằng tiếng Amharic với chủ đề: Đây là Islam, người thuyết trình đưa ra nhiều khía cạnh nổi bật của Islam như thương xót, thật thà và không ai tốt hơn hai ngoại trừ người có lòng kính sợ Allah.

Thông tin phản hồi