islaaminna diinik yaaxigeenim faxximtaama, qakiidatak tekkekiiy qibaadak tekkekiiy gexsok tekkek

Mu tummabul nee yanfaqeh