islaminna macaay- islaminnah qaxmaqaane kee islaminna baxsa elle leh taniimi

Mu tummabul nee yanfaqeh