6- islam diinil haan ceele wayto

Mu tummabul nee yanfaqeh