Аль-1эрбэгьин Ан-Нэуэуием и шэрхь - 08

К1эщ1у

Джибриль и хьэдисым и мыхьэнэр, Ахърэтыр уи ф1эщ хъуным къик1ыр, Ахърэтым и шынагъуэхэр, к1элъык1уэным къик1ыр, мэзхэбхэм я 1уэхур.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Щ1эныгъэк1э гуэша: