Рияду Ас-Салихьин и шэрхь - 04

К1эщ1у

Мыр епл1анэ дэрсщ "Рияду Ас-Салихьин" тхылъымк1э, зытеухуар: нетыр пещэр, нет дэгъуэм и теплъэхэр, нетым укъызхуашэр, гу къабзэхэм я хъыбархэр Къур1энымрэ Суннэмрэ къэк1уахэр, тэуэсуль.
Ик1эм упщ1эхэм я жэуапхэр иритыжащ.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм