Къэзы1уатэр : Щхьэныкъуэ Анзор

Къытегъэзэжын: Абу Ислам Аш-Шэркэси

Щ1эныгъэк1э гуэша:

К1эщ1ыу

Мыр епл1анэ дэрсщ "Рияду Ас-Салихьин" тхылъымк1э, зытеухуар: нетыр пещэр, нет дэгъуэм и теплъэхэр, нетым укъызхуашэр, гу къабзэхэм я хъыбархэр Къур1энымрэ Суннэмрэ къэк1уахэр, тэуэсуль.
Ик1эм упщ1эхэм я жэуапхэр иритыжащ.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э