TAWBACHUUN BARBAADA GARUU...

kitaaba qopheessuu. :

hiikkaa:

gulaala.: Jamaaal Muhammad ahmad

The Publisher: Biiroo daiwaa Rabwaa

ibsa gabaabaa.

TAWBACHUUN BARBAADA GARUU: Towbaan hatattamaan barbaachistuu tahuu isiittu kitaaba kana keessatti ibsame. gufuun towarraa nama dhoowwitus tan akkam akka taate himamee jira.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree: