معلومات المواد باللغة العربية

Број материјала: 1

  • Српски

    PDF

    Пред вама је прелепа књига која садржи објашњење сведочанства да је Мухаммед, мир над њим, последњи Божији Веровесник и шта то сведочанство представља. Књига, такође, указује да је Посланик, мир над њим, послат као милост свим световима, и да је његова порука општа и упућена целом човечанству. У књизи се спомињу и неки Посланикови поступци у различитим ситуацијама, његови савети и опоруке, затим опис његове нарави, скромности, однос према друштву, пријатељима...