Silamaxun Guruje Fiinu 12

qaranwu dana :

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Xirisen MOUHAMADOU MOUANZE TOURE ada silmaxun guruje finu kabundi sere be gana a tafu du maxa nanti awab dagana soro yogonun da na bogu annbi( alla nema ndo a kisiyen ga amxa) sariyandi a kafiraxu

Download
Send a comment to Webmaster

safe fonu tuwaqunwa: