safe fonu tuwaqunwa

  • Soninke

    MP3

    sagande : Muhammad Kaba

    Xirisen MOUHAMADOU MOUANZE TOURE ada soninko ladanube ga ti kallaxun kara nwa e siginten ga silamaxun dalilun kamma ada a bangandi hibe ga gemme sariyanwa ad kebe gada a soxi

deri nkara : 1 - geli : 1
an warayen nwa o hamini