ఎప్పుడైతే మీరు అల్లాహ్ దాసుల కోసం పనిచేస్తారో, అల్లాహ్ మీతో ఉంటారు

ఫీడ్ బ్యాక్