ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం చేసిన అంతిమ హజ్ ప్రసంగం

వివరణ

623 A.D మక్కా దగ్గరి అరాఫాత్ మైదానంలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం చేసిన అంతిమ హజ్ ప్రసంగంలోని ముఖ్యభాగం.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్