ప్రజల మరియు పాలకుల మధ్య సంబంధాలు

వివరణ

అధికారంలో ప్రభుత్వాన్ని తప్పనిసరిగా అనుసరించవలసిన ఆవశ్యకత మరియు వ్యతిరేకంగా ఉరేగింపులు జరిపే వారు తమకు తెలీకుండా చేస్తున్న ఘోరమైన పాపముల మరియు తప్పుల గురించి హెచ్చరికలు

Download
ఫీడ్ బ్యాక్