ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి పాతగ్రంథం ఏమంటున్నది

రచయిత : అహ్మద్ దీదాత్

అనువాదం:

రివ్యూ: ఫారూఖ్ అబు అనస్

వివరణ

ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి పాతగ్రంథం ఏమంటున్నది అనే ఈ చిరుపుస్తకాన్ని షేఖ్ అహ్మద్ దీదాత్ రహిమహుల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త ముహ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి బైబిల్ ఏమంటున్నది అనే పుస్తకం నుండి తయారు చేసినారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్