అల్లాహ్ యొక్క పవిత్ర మాసమైన ‘ముహర్రం’ శుభాలు

వివరణ

ఈ వ్యాసంలో ఇస్లామీయ సంవత్సరపు మొదటి మాసమైన ముహర్రం నెల యొక్క శుభాలు క్లుప్తంగా, స్పష్టంగా చర్చించబడినాయి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్