వివరణ

ఖర్ఆన్ మరియు సున్నహ్ ల ఆధారంగా భార్యాభర్తల పరస్పర
హక్కులు మరియు బాధ్యతలు ఏమిటి ?

ఫీడ్ బ్యాక్