ఉత్తమ దైవవిశ్వాసం (ఈమాన్) - సహనం మరియు ఓర్పు

వివరణ

ఉత్తమ దైవవిశ్వాసం (ఈమాన్) - సహనం మరియు ఓర్పు. "ఏ ఈమాన్ ఉత్తమమైనది? అనే ప్రశ్నకు ఆయన సహనం మరియు ఓర్పు" అని సమాధానమిచ్చిన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క హదీథు నుండి ఈ మాటలు తీసుకోబడినాయి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్