? జోనహ్ (యూనుస్ అలైహిస్సలాం) యొక్క సూచనలు ఏమి

వివరణ

జోనహ్ అంటే యూనుస్ అలైహిస్సలాం సూచనలు ఏవి ? తనే క్రీస్తునని నిరూపించే సూచన చూపమని లేఖకులు మరియు ఫార్సీలు అడిగినప్పుడు, జీసస్ అలైహిస్సలాం వారి కోసం తయారు చేసిన అద్భుతం గురించి ఇక్కడ చర్చించబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్