ఇస్లాంలో దైవభావన

వివరణ

ఆరాధ్యుడంటే ఎవరు, ఆరాధించబడే అర్హతలు ఎవరికి ఉంటాయి, ఎవరిని మనం విశ్వసించాలి, ఎవరిని వేడుకోవాలి, ఎవరు లోపాలకు అతీతుడు - మొదలైన విషయాలు చర్చించబడినాయి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్