నాస్తికత్వం

వివరణ

సృష్టికర్త ఉనికి ఎవరైనా తిరస్కరించినా, వారి హృదయాల లోతుల్లో దానిని వారు తిరస్కరించలేరు. సృష్టికర్త యొక్క కొన్ని సూచనలు అర్థం చేసుకోలేక పోవడమనేది వారి తిరస్కరణకు కారణం కాకూడదు.

ఫీడ్ బ్యాక్