నాస్తికత్వం

రచయిత :

వివరణ

సృష్టికర్త ఉనికి ఎవరైనా తిరస్కరించినా, వారి హృదయాల లోతుల్లో దానిని వారు తిరస్కరించలేరు. సృష్టికర్త యొక్క కొన్ని సూచనలు అర్థం చేసుకోలేక పోవడమనేది వారి తిరస్కరణకు కారణం కాకూడదు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్