? ప్రతిజీవసృష్టివాదం, పరిణామక్రమం, వివేకవంతమైన డిజైన్ లేదా ఇస్లాం

రచయిత :

వివరణ

ప్రతిజీవసృష్టివాదం అంటే ప్రతిమానవుడు సృజింపబడినప్పుడే అతని యాత్మకూడ సృజింపబడునను మతము. జీవిత ఆరంభం గురించి ఇస్లాం ధర్మం ఏమి బోధిస్తున్నది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్