ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఖుర్ఆన్ గ్రంథాన్ని రచించారా

వివరణ

ఖుర్ఆన్ గ్రంథాన్ని ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం రచించలేరని నిరూపించే కొన్ని నిదర్శనాలు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్