పూర్వ సమాజాల సమాచారం

వివరణ

ప్రాచీన ప్రజల గురించి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తెలిపిన కొన్ని వృత్తాంతాలు ఆయన ఒక సత్యమైన ప్రవక్త అని నిరూపిస్తున్నాయి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్