ఖుర్ఆన్ లో పేర్కొనబడిన కొన్ని వైజ్ఞానిక అద్భుతాలపై శాస్త్రవేత్తల వ్యాఖ్యానాలు

వివరణ

ఖుర్ఆన్ లో పేర్కొనబడిన అనేక వైజ్ఞానిక అద్భుతాల గురించి వివిధ శాస్త్రవేత్తల ప్రకటనలు మరియు వాటిలోని సత్యాన్ని ధృవీకరించుట

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్