ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క కొన్ని మహిమలు

వివరణ

ప్రవక్తల మహిమల స్వభావం, చంద్రుడు రెండుగా చీలిపోవడం మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క జెరుసలెం ప్రయాణం, అక్కడి నుండి ఆయన చేసిన స్వర్గారోహణ మొదలైన విషయాలు ఇక్కడ చర్చించబడినాయి. అంతేగాక అల్లాహ్ అనుజ్ఞతో ఆయన చూపిన అనేక మహిమలు కూడా పేర్కొనబడినాయి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్