ఖుర్ఆన్ లోని భవిష్యవాణులు

వివరణ

ఖుర్ఆన్ లో పేర్కొనబడిన వేర్వేరు భవిష్యవాణులు మరియు అవి కాలక్రమంలో ఒక్కొక్కటిగా పూర్తవుతూ ఉండటమనేది ఖుర్ఆన్ ఒక సత్యమైన దైవగ్రంథమని నిరూపిస్తున్నాయి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్