సముద్రాలు మరియు నదుల గురించి ఖుర్ఆన్ ఏమి చెబుతున్నది

వివరణ

ప్రకృతిలోని రకరకాల నీళ్ళు మరియు వాటి మధ్య పొరలు - ఖుర్ఆన్ లో వాటి ప్రస్తావన మరియు వైజ్ఞానిక పరిశోధన

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్