వైజ్ఞానికి ప్రపంచం సృష్టికర్త వైపుకు మరలుతున్నది

వివరణ

అనేక సంవత్సరాలుగా నాస్తికత్వాన్ని బోధించిన శాస్త్రవేత్తలు చివరికి సృష్టికర్త యొక్క అపూర్వ డిజైన్ ను ఒప్పుకున్నారు.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్