ప్రకృతి సహజ గుణం

వివరణ

ఏక దైవారాధన అనేది మానవులను ముందు నుండే సిద్ధం చేయబడిన ప్రకృతి సహజ అంశం - డాక్టర్ బిలాల్ ఫిలిఫ్స్. ప్రచురణ తేదీ 5 జనవరీ 2009. సరిదిద్దబడిన తేదీ 1 జనవరీ 2012. దీనిని 10786 మంది చదివారు అంటే రోజుకు 7 గురు అన్నమాట.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్