ఆనందానికి తాళం చెవులు

వివరణ

సంతోషం, ఆనందం సంపాదించి పెట్టే కొన్ని మార్గాలు - ఆయద్ అల్ గర్నీ. ఇది 23 మార్చీ 2009 నాడు ప్రచురించబడింది. 5 ఆగష్టు 2012 నాడు సరిదిద్దబడింది. దీనిని 14410 మంది సందర్శించారు అంటే ప్రతి రోజు సరాసరి 10 మంది అన్నమాట. రేటింగ్ 5 కు 4.8. 50 మంది దీనిని ప్రింట్ చేసుకున్నారు మరియు 1071 మంది ఈమెయిల్ ద్వారా ఇతరులకు పంపారు. 103 మంది దీనిపై వ్యాఖ్యానించారు.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్