ఇస్లాం గురించి ఏడు కామన్ ప్రశ్నలు

వివరణ

ఇస్లాం గురించి ప్రజలు అడిగే అతి కామన్ ప్రశ్నలు. మొదటి భాగం - ఇస్లాం అంటే ఏమిటి, ముస్లింలు ఎవరు, అల్లాహ్ ఎవరు, ముహమ్మద్ ఎవరు ...

Download
ఫీడ్ బ్యాక్