ఇస్లామీయ మూలాధారాలు

వివరణ

ఇస్లాం ధర్మం ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతులపై ఆధారపడి ఉన్నది. మొదటి భాగం - ఖుర్ఆన్ - ఇది ఇస్లాం ధర్మం యొక్క ప్రాథమిక మూలాధారం.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్