దివ్యగ్రంథాలపై విశ్వాసం

వివరణ

సృష్టికర్త ఎందుకు దివ్యసందేశాల రూపంలో దివ్యవాణులను అవతరింపజేసినాడు, బైబిల్ మరియు ఖుర్ఆన్ దివ్యగ్రంథాల గురించి క్లుప్తమైన వివరణ ఇక్కడ చర్చించబడినాయి.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్