ప్రవక్తలపై విశ్వాసం

వివరణ

ప్రవక్తలు ఎందుకు పంపబడినారు మరియు వారి పాత్ర ఏమిటి, మానవజాతికి వారు అందజేసిన సందేశం ఎలాంటిది, వారందరూ కేవలం మానవమాత్రులే గానీ ఎలాంటి దివ్యలక్షణాలు వారిలో లేవు ... మొదలైన అనేక ముఖ్యవిషయాలు ఇక్కడ చర్చించబడినాయి.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్