ఖదర్ అంటే దైవనిర్ణయాన్ని విశ్వసించుట

వివరణ

విధి, దైవ సంకల్పం, పూర్వ నిర్ధిష్టం, అదృష్ట-దురదృష్టాలు, మానవుడి ఆచరణలు మరియు లక్ష్యాలకు సంబంధించి సృష్టికర్త యొక్క శాశ్వత జ్ఞానం మరియు సామర్ధ్యం మొదలైన విషయాల గురించి ప్రజలలో అనేక అపోహలు, భ్రమలు, అపార్థాలు ఉన్నాయి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్