ఇస్లాంలో ముక్తిమార్గం

వివరణ

చిత్తశుద్ధితో ఆరాధించుట ద్వారా మోక్షం పొందవచ్చు. ఇస్లాం ధర్మంలో ఏక దైవారాధనయే ముక్తి ప్రసాదించే ఏకైక మార్గం. పశ్చత్తాపం అనేది ఆ మార్గంలో తీసుకుపోయే మైలురాయి.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్