అల్లాహ్ అంటే ఎవరు

వివరణ

యూదులు మరియు క్రైస్తవులు ఆరాధిస్తున్న దేవుడినే ముస్లింలు కూడా ఆరాధిస్తున్నారా ? అల్లాహ్ అనే పదం యొక్క అర్థం ఏమిటి ? అల్లాహ్ అంటే చంద్ర దేవుడా ?

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్