దేవుడే మానవుడిగా మారినాడా

వివరణ

1- సమస్త మానవులకు సంక్రమించిన వారసత్వం ఏమిటంటే మనమందరమూ కేవలం ఒకే దేవుడిని ఆరాధించుట మరియు ఆయనను మాత్రమే వేడుకొనుడ, సేవించుట. 2- దైవ భావన మరియు బహుదైవారాధ ధర్మాలలోని ముఖ్యంగా హిందూ ధర్మంలోని సర్వేశ్వర వాదం. 3- దేవుడు మానవుడిగా మారినాడని, మానవులందరూ దేవుడిలోని భాగమని విశ్వసించే ధర్మాల ఉదాహరణలు మరియు వాటి విశ్వాసాల కారణాలు. 4- హేతువాదంతో ఆలోచిస్తే, సృష్టికర్త అనే పదం యొక్క అసలు అర్థంతో సృష్టికర్త స్వయంగా తన సృష్టిలోని భాగంగా మారడం లేదా సృష్టితాలు సృష్టికర్తలో ఐక్యమైపోవడం అనే భావన ఎందుకు విభేదిస్తున్నది 5- సృష్టికర్తకు కుమారుడు ఉన్నాడు అనే అపనిదం పై ఒక చూపు మరియు ముగింపు సందేశం.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్