పాపాల క్షమాపణ

వివరణ

తమ పాపాలు క్షమించమని వేడుకుంటూ, తన వైపు మరలే దైవవిశ్వాసులపై అల్లాహ్ యొక్క ప్రేమ, విశ్వాసులు అల్లాహ్ యొక్క క్షమాపణ పొందే అనేక మార్గాలు.

Download

మూలాధారం:

ఫీడ్ బ్యాక్