దివ్యవాణి ఆవశ్యకత

వివరణ

ప్రతి మానవుడి జీవితంలో ఒక్కసారైనా ఎదురయ్యే "మన సృష్టికర్తను మనం ఎలా సేవించాలి, ఆరాధించాలనే" అనే పెద్ద ప్రశ్నలకు ఇస్లాం ధర్మం సరైన జవాబు ఇస్తున్నది.

Download

మూలాధారం:

ఫీడ్ బ్యాక్