సృష్టికర్త మానవులను ఎందుకు సృష్టించినాడు

వివరణ

మానవజాతి సృష్టి వెనుక ఉన్న అసలు ఉద్దేశ్యం సృష్టికర్తను ఆరాధించడమే మరియు మానవులకు దైవారాధన ఎంతో ఆవశ్యకమైనది.

Download

మూలాధారం:

ఫీడ్ బ్యాక్