ప్రవక్తల వృత్తాంతాలు - ఆదం అలైహిస్సలాం వృత్తాంతం

వివరణ

దీర్ఘాలోచనలో పడవేసే ఆసక్తికరమైన ఆదమ్ అలైహిస్సలాం యొక్క వృత్తాంతం - దివ్యగ్రంథాలలోని మూలాధారాలతో.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్