క్లుప్తంగా మేరీ వృత్తాంతం

వివరణ

క్లుప్తంగా మర్యమ్ వృత్తాంతం మరియు అల్లాహ్ ఆజ్ఞతో ఆమె అద్భుతంగా ఈసా అలైహిస్సలాంకు జన్మ నివ్వడం.

Download

మూలాధారం:

ఫీడ్ బ్యాక్