ఇస్లాం స్వీకరించుట

వివరణ

1- ఇస్లాం స్వీకరించుటలోని ఆటంకాలను అధిగమించుట 2- ఇస్లాం స్వీకరించుట ద్వారా పూర్వ పాపాలన్నీ క్షమించవేయబడతాయి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్