ఇస్లాం యొక్క ఐదు మూలస్థంభాలు

వివరణ

1- మొదటి మూలస్థంభ పరిచయం - సాక్ష్యప్రకటన - అల్లాహ్ తప్ప వేరే ఆరాధ్యుడు లేడు మరియు ముహమ్మద్ ఆయన యొక్క ప్రవక్త అనే సాక్ష్యప్రకటన అర్థం మరియు వివరణ. 2- రెండవ మూలస్థంభ పరిచయం - నమాజు విధానం, దాని ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాలు, అదాన్ పలుకుల వివరణ, శుక్రవారం నమాజు. 3- మూడవ మూలస్థంభ పరిచయం - జకాతు తప్పనిసరి విధిదానం - ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాలు, ఇస్లాం ధర్మం దృష్టిలో సంపద. 4- నాలుగవ మూలస్థంభ పరిచయం - పవిత్ర రమదాన్ మాస ఉపవాసం - దాని ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాలు, ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రధాన ధర్మాలలో పాటించే ఉపవాసం 5- ఐదవ మూలస్థంభ పరిచయం - హజ్ యాత్ర - దాని శుభాలు మరియు వివిధ ఆచరణలు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్