హజ్ యాత్ర - జీవితకాలపు యాత్ర

వివరణ

1- ప్రపంచ జనాభాలో ఐదవ వంతు ప్రజలు తమ జీవితంలో కనీసం ఒక్కసారైనా ఈ ఆధ్యాత్మిక యాత్ర చేయాలనే తపనతో ఉన్నారు - అదే హజ్ యాత్ర. మొదటి భాగం - హజ్ యాత్ర పరిచయం మరియు హజ్ దినం అంటే అరఫాత్ దినం వరకు చేయవలసిన కొన్ని ఆరాధనలు. రెండవ భాగం - అరఫాత్ దినం నుండి హజ్ యాత్ర చివరి దినం వరకు చేసే ఆరాధనలు, అల్లాహ్ స్వీకరించే హజ్ యాత్ర.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్