హజ్ చరిత్ర

వివరణ

కాలక్రమంలో జరిగిన మార్పులు చేర్పులు తొలగించి, మరలా స్వచ్చమైన మరియు ఆరంభకాలంలో నిర్దేశించబడిన ప్రవక్త అబ్రహాం అలైహిస్సలాం కాలంలోని హజ్ పద్ధతి పునరుద్ధరణ.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్