ఒకే దిశ, ప్రజలంతా ఒక్కటే, ఒకే దేవుడు

వివరణ

నమాజు చేసేటప్పుడు ఎందుకు ముస్లింలు కాబాగృహ దిక్కుకు తిరిగి నమాజు చేస్తారు

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్