దుఆ

వివరణ

1- ఇది దైవవిశ్వాసుల ఆయుధం 2- దుఆలోని శుభాలు 3- స్వీకరించబడే విధంగా దుఆ చేసే పద్ధతి 4- ప్రవక్తలు ఎలా దుఆ చేసేవారు

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్